آموزشي و پرورشي
آزمون علمي پايه پنجم               نام ونام خانوادگي:

******************************************   

1- در ادامه ي مراحل تقسيمات کشوري ، به جاي نقطه چين کدام گزينه را بايد نوشت؟       ...............? استان ? کشور

  الف : شهر              ب : مر کز استان      ج : ناحيه          د : شهرستان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

 کدام عدد زوج ۲ رقمی است که برابر است با ۲ برابر حاصلضرب رقمهایش ؟

۲- به غیر از ۸ کدام عدد است که اگر آن را با به کاربردن علامت جمع ، ۳ بار بنویسیم باز هم عدد ۲۴ بدست خواهد آمد

۳-چگونه میتوان ۳۶ را از ۳۶ طوری کم کنیم که جواب باز هم ۳۶ شود ؟

+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

ادبيات فارسي كلاس پنجم كار در كلاس


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

1- باقی مانده کدام یک از اعداد زیر بر 9 برابر 5 است ؟

1 ) 1                 2 ) 5555                   3) 1235                         4)1720

2- اگر 379 تومان را بین 5 نفر به طور مساوی تقسیم کنیم چند تومان باقی می ماند

 1) 1                      2) 2                        3 ) 3                    4) 4

3- اختلاف کوچکترین عدد چهار رقمی که بر 3 و 9 بخش پذیر باشد و بزرگترین عدد سه رقمی که بر 3 و 5 و 9 بخش پذیر باشد چند است ؟

1) 18                         2) 12                                3) 9                          4) 56


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

آزمون علمی و هماهنگ دروس اجتماعی ، علوم و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

جمعیت کشور چین :

یک میلیارد و چهار صد و نود پنج و میلیون و هفتصد و شش هزار و سی و نه

  نفر می باشد:

الف: این عددرا با رقم بنویسید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

تاکنون ، چند نوع اتم شناخته شده است ؟
الف ـ 99                   ب ـ 104                   ج ـ 109                        د ـ 119
2ـ هر مولکول ، از چند اتم تشکیل شده است ؟
الف ـ 2 اتم              ب ـ 1 اتم         ج ـ 1 یا چند اتم       د ـ 2 یا چند اتم

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

نظر فراموش نشود

۱- محیط مستطیلی به طول ۱۶ سانتی متر و عرض ۸سانتی متر با محیط مربعی برابر است. مساحت این مربع چقدر است؟

  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

1ـ تاکنون ، چند نوع اتم شناخته شده است ؟

الف ـ 99                        ب ـ 104                         ج ـ 109                        د ـ 119

2ـ هر مولکول ، از چند اتم تشکیل شده است ؟

الف ـ 2 اتم                 ب ـ 1 اتم                 ج ـ 1 یا چند اتم               د ـ 2 یا چند اتم

4ـ در کدام حالت ، شکل و حجم مادّه ، ثابت می ماند ؟

الف ـ جامد                      ب ـ مایع                      ج ـ گاز                   د ـ هر سه مورد

5ـ کدام یک از موارد زیر ، در همه ی مواد مشترک است ؟

الف ـ رنگ                       ب ـ بو                          ج ـ مولکول                      د ـ مزه

6ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، می توانند روی یک دیگر سُر بخورند ؟

الف ـ قند                       ب ـ جیوه                        ج ـ آهن                         د ـ زغال

7ـ هوا ، چه نوع مادّه ای است ؟

الف ـ ترکیب                     ب ـ عنصر                     ج ـ مخلوط                   د ـ محلول

8ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، به اتم های موادّ دیگر تجزیه نمی شوند ؟

الف ـ آب                      ب ـ اکسید جیوه                    ج ـ کربن                    د ـ نمک

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

 2  به مخرج  چهار واحد اضافه كرده ايم به صورت آن چند واحد اضافه كنيم تا مقدار كسر تغييري نكند؟       1-    6                2- 5               3- 10                4- 3

 3- عددي بر 5 بخش پذير است اما بر 15 بخش پذير نيست اين عدد به طور حتم به كدام يك از اعدادزير بخش پذير نيست؟       1- 1             2- 2                3- 3          4- 4

4- مجموع پول سه نفر 8753 تومان مي باشد اگر پول اولي دو برابر پول دومي و پول دومي 2726 تومان باشد پول هر كدام را محاسبه كنيد

5-  مجموع دو عدد  مي باشد اگر يكي از آن دو عدد برابر باشد عدد ديگر چه قدر مي شود؟

6- مساحت مربعي با مساحت مستطيلي برابر است  اگر هر ضلع مربع 40 متر باشد و طول  مستطيل 64 متر باشد عرض مستطيل چه قدر است؟

7- مساحت مثلثي 28 متر مربع است اگر قاعده مثلث 8 متر باشد  ارتفاع چند متر خواهد بود 

8- مزد يك كارگر 15900 تومان مي باشد مزد 12 نفر كارگر در روز چه قدر  مي شود

 ۹- كلاس پنجم 27 دانش آموز دارد همه دادنش آموزان اين كلاس به مناسبت عيد سعيد غدير به همديگر كارت تبريك خواهند فرستاد در اين عمل چند كارت تبريك ارسال خواهد شد؟                                                                                                        

10- در يك مثلث متساوي الاضلاع نسبت قاعده به ارتفاع مثلث مثل عدد23 به عدد 20 مي باشد اگر محيط مثلث 138 متر باشد ارتفاع آن چه قدر است؟ 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

به نام خداوند جان آفرين حكيم سخن در زبان آفرين

نام و نام خانوادگي:         درس آزمون رياضي دانش آموزان سرآمد پايه پنجم

دآورنده : كاظم شكرگزار

1-  پنج دوجين مي شود چند دوجين مي شود؟

     1- 12 5                        2- 15 5                 3-   185                       4- 205  

2- مجموع پول سه نفر 10000 ريال است اگر پول اولي 5000 ريال و دومي 1200 ريال كمتر از سومي داشته باشد پول نفر دوم چقدر مي تواند باشد؟

    1- 3100  5                     2- 3800  5                 3- 19005            4- 2500 5

3- علي و حسين در يك مسابقه دو شركت كردند علي پس از 2 ساعت و 35 دقيقه و  حسين  پس از 167 دقيقه به خط پايان رسير كدام زودتر رسيده است؟

     1-   علي 5      2-  حسين5   3- هر دو 5         4- نمي توان با هم مقايسه كرد5

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

1- معني كدام گزينه نادرست است؟

  1-  اصابت = برخورد كردن          2- اصرار = رازها   3- اندر = تو    4- امانت = درستكاري

2- كدام كلمه جمع نيست ؟

 1- مطبوعات     2- عقايد     3- گلها       4 سحرگاهان

3- كدام گزينه با بقيه گزينه ها فرق دارد ؟

  1- سحرگاه      شامگاه       3- صبحگاه      4- توقفگاه

4-  در كدام گزينه منادا وجود ندارد؟

 1- خدايا چنان كن سرانجام كار            2 سعديا مرد نكونام نميرد هرگز

3- تو گفتي مهربانتر از خدا نيست      4-  بگير اي جوان دست درويش پير

5-  درنگ نما يا ويرگول نشانه چيست ؟

 پايان جمله       2- ناتمام ماندن جمله           3- تعجب        4- مكث كوتاه

6- قبل از اينكه سخني را از كسي نقل كنيم علامت ......مي گذاريم؟

  1- :                               2- ‹‹       ››        3- (     )        4- ..............

7- در كدام مصرع صفت وجود ندارد.؟

1- ساليان دراز رهگذران           2- يار بي رحم و بي محبت او     3- كاج همسايه گفت با تندي     4-   يعني آن كاج سنگدل را نيز....

8- كدام گزينه با ساير گزينه ها تفاوت دارد؟

   1- رفت           گفت        3- مي خواند            4- شنيد

9- در بيت  گيرمت در جهان بسي باشي                     علم آموز تا كسي باشي چند فعل وجود دارد؟                        1- 2                    2- 3                   3- 4                4- 5

10-  مفهوم شانه به شانه چيست؟

  1- موها را شانه زدن            2- به موها شانه زدن          3 شانه به شانه سائيدن         4-همراهي كردن

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

-    كدام گزينه با گزينه هاي ديگر هم خانواده نيست؟

      1) گيرنده    2) گراي  3) گرفتار         4) بگيرند

2-    در جمله زير مفعول كدام گزينه است

« برّه ها را در اواخر بهار از شير مي گيرند.»

    1) برّه ها      2) بهار          3) شير      4) اواخر

3-    كدام گزينه اسم وصفت نيست؟

    1) پروردگار بي همتا  2) چاپلوسان ثنا گو  3) وزيران لايق    4) منادي آزادي

4-    در كدام گزينه مفرد و جمع كلمه صحيح است؟

   1) امور / اوامر      2) شام /  شامگاهان      3) حق / حقوق       4) كاتب / كتب

5-    كدام فعل مركب نيست؟

   1) ايمان آورد2) تصميم گرفت  3) دل بست 4) خشمگين شد

6-    دركدام گزينه تشبيه به کار رفته است؟

   1) آب آيينه است پهناور 2) رود تيره چو طوفان خروشيد

   3) چشمه زيبا از کوه جوشيد.   4) چهره بگشاد همچو برق خنديد

7-    بيت « شيخ بخنديد وبگفتش اي سليم      اين درخت علم باشد اي عليم » از چند جمله تشکيل شده است؟

1)     سه جمله    2) چهار جمله  3) پنج جمله  4) شش جمله

8-    كدام گزينه تركيب اضافي است؟

    1) برگ سبز 2) انسان دانا3) بازيهاي المپيك 4) پسر شجاع

9-    تعداد جمله هاي كدام مصراع ، كمتر است؟

     1) تا چه خورم صيف چه پوشم شتا  2) نگر تا كه دهقان دانا چه گفت   3) به كاويدن دشت بردند رنج  4) چشمه كم كم خشك شد بي آب شد

 « در چهار كلمه داده شده ، گزينه متفاوت با سه گزينه ديگر را مشخص نماييد .»

10-  1) كسل كننده 2) خسته  3) خسته كننده 4) ملال آور

11-1) فاتح  2) فتحه    3)  مفتوح           4) افتتاح

12- 1) پيكان   2) اتومبيل 3) پژو 4) مزدا

13- 1) شامگاه   2) آنگاه  3) نگاه     4) بيگاه

14- در عبارت (( اي ايران از کوير نمک تا جنگل هاي سرسبزشمال،از خراسان بزرگ تاروستايي کوچک در دامنه هاي بينالود زيبا، دوستت داريم .))  به ترتيب چند حرف اضافه وصفت وجود دارد؟

   1) چهار/ دو  2) پنج/ چهار3) شش/ پنج   4) پنج / پنج

15-  کدام گزينه به معناي « دانا و دانشمند » است؟

       1) صاحب 2) سرور  3) فاضل ) رازي

16- كدام فعل نا گذرا مي باشد؟

    1) افكند 2) انداخت3) بخشيد4) لرزيد

17- كدام جمله ضمير نقش مفعولي دارد؟

      1) آهسته به طرف او رفتم .  2) من با شما حرف زدم.

      3) مسعود آنها را ديد.  4) اوخسته شد.

18- از چهار بيت زير ، پيام ومفهوم كدام بيت با بقيه فرق دارد؟

      1) زكوشش به هـر چيز خـواهي رسيد   بـه هر چيـز خواهي كمـاهي رسيـد

      2) نـا برده رنج گنـج ميسر نمي شود    مزد آن گرفت كه جان برادر كار كرد

      3) گـرت پـايـداري اسـت در كــار هـا   شـود سـهل پـيش تـودشـوار هـا

      4) زنـيـرو بـود مــرد را راسـتـي    زسستـي كـژي زايـد و كـاستـي

19- مسعود ساكن شهر مشهد است. اوبراي شركت در جلسه اي يك روزه ديروز وارد تهران شد.اوپنج نوبت نماز يوميه خود را در آنجا بجا آورد. اوديروز چند ركعت نماز بجا آورد؟

     1) 10     2) 11     3) 16         4) 17

20-در جمله زير چند قيد به كار رفته است؟

« حميد ، دوشنبه در كلاس انشا نوشت. »

     1) يك قيد      2) دوقيد    3) سه قيد    4) چهار قيد

21- در عيد .   .   . دين اسلام كامل شد.

      1) عيد فطر    2) عيد قربان  3) عيد مبعث      4) عيد غدير

22- متضاد كلمه خرسند كدام گزينه است؟

     1) آزمند  2) غمگين   3) مستمند   4) فرهمند

23- كدام شاعر « آدميت را شريك بودن درغم ديگران بودن » مي داند؟

     1) فردوسي   2) مولوي 3) سعدي 4) نظامي

24-   كدام گزينه به معني « همگي » است؟

    1) تن به تن  2) سر به سر 3) پشت به پشت   4) جان به جان

25-  در يك فرودگاه هر16 دقيقه يك هواپيما  پرواز مي كند. اگر اولين هواپيما ساعت 7 صبح پرواز كند ، هواپيما پانزدهم درچه ساعتي بايد پرواز كند؟

      1) 10  2) 30 : 10  3) 45 : 10  4) 11

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  | 

-اگرباارقام بزرگترین عدد 4رقمی کوچکترین عدد زوج چهاررقمی را بنویسیم،تفاوت این دوعدد چقدر است؟1) صفر                             2) 1                                  3) 999                              4) 111

2- می خواهیم شش وجه یک مکعب را به طریقی رنگ آمیزی کنیم که دو وجه کنارهم از یک رنگ نباشند.حداقل چند رنگ احتیاج داریم؟) 2                            2) 3                                3) 4                                    4)

6- باقیمانده تقسیم یک عدد سه رقمی بر9 مساوی   8 می باشد. باقیمانده تقسیم همان عدد بر 3برابر است با:

1) 8                            2) صفر                        3) 1                               4) 2

- طول مستطیلی 20 سانتی متر وعرض آن 5 میلی متر می باشد. نسبت عرض به طول کدام است؟

1)   میلی متر               2)   سانتی متر                     3)  یا                        4)

5- علی 630 ریال پول دارد.چنانچه پولهای اورا سکه های 20 ریالی و50 ریالی تشکیل دهند،حداقل چند سکه خواهد داشت؟) 15                      2) 18                     3) 29                      4) 30

16- اگر متوازی الاضلاعی دو محور تقارن عمود برهم داشته باشد نوعی ......   است .

1) مربع                                   2) مستطیل                 3) لوزی                     4) مستطیل یا لوزی

7- بین دو کسر  و  چند کسر وجود دارد؟) یکی      2) دوتا                3) سه تا                       4) بی شمار

18- قیمت 4 دفتر و5 مداد 200 تومان است. اگر قیمت یک مداد ویک دفتر 47 تومان باشد قیمت یک مداد چقدر است؟1) 12                               2) 15                          3) 20                        4) 35

9- احمد  500 ریال پول داشت.  آنرا خرج کرد و  با قیمانده را به خواهرش داد. چند ریال برای او باقی ماند؟

1) 25                        2) 100                        3) 125                          4) 475

10- محیط مربعی با محیط یک مستطیل برابر است. دراینصورت:

1) مساحت مستطیل بزرگتر ازمساحت مربع است   2) مساحت مستطیل برابر مساحت مربع است

3) مساحت مستطیل کوچکتر از مساحت مربع است    4) مساحت مستطیل گاهی کوچکتر وگاهی بزرگتر از مساحت مربع است

11-در یک مثلث کدام یک از خطوط زیر سطح مثلث را به دو قسمت معادل تقسیم می کند؟

1) میانه                      2) نیمساز                      3) ارتفاع                   4) عمودمنصف 

12- اگر مساحتهای دو....... با هم برابر با شند آن دو شکل با هم مساوی نیستند.

        1) مستطیل                      2) مربع                         3) دایره                     4) مثلث متساوی الاضلاع

13- زینب برای رفتن به خانه برادرش 30 دقیقه در راه است وبرادرش برای رفتن به خانه زینب 20 دقیقه درراه است .اگر آنها در یک لحظه برای رفتن به خانه یکدیگر حرکت کنند ،پس از چند دقیقه به یکدیگر خواهند رسید؟

1) 10                              2) 12                                 3) 15                               4) 20

14- گیاهی هر روز به اندازه مجموع رشد روزهای قبل رشد می کند .اگر طول آن درپایان روز اول یک سانتی متر باشد،درپایان روز چهارم ارتفاع این گیاه چقدر خواهد شد؟)  8          2) 16             3) 4       4) 7

15- درمربع مقابل محیط مربع کوچک 4 سانتی متر ومحیط قسمت رنگی 24 سانتی متر فرض شده است. مساحت قسمت رنگی چند سانتی متر مربع است؟1) 30               2) 36                   3) 32            4) 35

16- زاویه بین دو عقربه ساعت در ساعت « 5 : 6 » چند درجه است؟1)5/ 152     2) 160   3) 179  4) 151

17- مجموع نسبتهای پول علی وحسن 5 وتفاضل آنها 4 می باشد. اگر پول آنها 45 تومان باشد، پول حسن چقدر است؟( پول علی از حسن بیشتر است) ) 5/4 تومان        2) 5/40 تومان     3) 45 تومان      4) 55 تومان

118- درشکل زیر فاصله راس « م »   از وتر « س » برابر است با : ) 4/2          2) 2/1       3) 6/3      4) 8/1

19- دوقطر چهار ضلعی « ر ب ج د » برهم عمود هستند. اگر « د ب» مساوی 2 سانتیمتر و « ج ر » دوبرابر « د ب » باشد مساحت چهارضلعی برابر با ......  سانتی متر مربع است. ) 2     2) 4            3) 8          4) 16

1- در تقسیم یک عدد بر3 باقیمانده تقسیم کدامیک از مقدارهای زیر نمی تواند باشد؟

1)صفر                   2) 1                            3) 2                              4) 3

22- دو عدد زوج متوالی را در یکدیگر ضرب می کنیم.رقم یکان عدد بدست آمده کدامیک از رقمهای زیر نمی تواند باشد؟) صفر                  2) 2                          3) 4                           4) 8

123- دو خط موازی رسم کنید ودو خط موازی دیگر راطوری رسم کنید که دو خط موازی اول را قطع کند .شکل حاصل همواره ........ است.  1)لوزی      2) مربع               3) متوازی الاضلاع                   4) مستطیل

+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاظم شکرگزار  |